תקנות השימוש בהיפנוזה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(1) ר(2) לחוק השימוש בהיפנוזה, התשמ"ד-1984! (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה -
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות;
"לימודים" - לימודי היפנוט מוכרים לענין סעיף 3(11) לחוק, לשם אבחון או טיפול רפואי או פסיכולוגי, המתקיימים באחד מאלה:

(1) מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התש"ח-21955 (להלן - מוסד מוכר).
(2) מכון ללימודי היפנוט שהכיר בו המנהל לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובתנאים שקבע (להלן - מכון מוכר).
(3) מוסד או מכון בחוץ לארץ שהמנהל הכיר בהם לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובלבד שהיקף הלימודים ותכנם תואמים את דרישות תקנות אלה (להלן -לימודי חו'ל).

2. היקף הלימודים יהיה -

(1) במוסד מוכר - מספר שעות לימודים, לפי קביעת המוסד המוכר;
(2) במכון מוכר - כל אלה;
(א) לימודי היפנוט עיוניים - 35 שעות לימוד לפחות;
(ב) הדרכה אינדיבידואלית או קבוצתית בהיפנוט - 20 שעות שיינתנו במשך של 3 חודשים לפחות ורק לאחר סיום הלימודים העיוניים;
(ג) הדגמה מעשית.

3. הלימודים יכללו:
(1) היסטוריה של ההיפנוט;
(2) מושגים תיאורטייםבסיסיים הקשורים בהיפנוט;
(3) הכנת מטופל להיפנוט;
(4) טכניקות של היפנוט;
(5) יחסי מטפל ומטופל בהיפנוט;
(6) תופעות הקשורות בתהליך ההיפנוט;
(7) הוראות והוראות-נגד למניעת סכנות אפשריות;
(8) דרכי יישום ושימושים שונים בהיפנוט;
(9) חוק ואתיקה הנוגעים לעיסוק בהיפנוט;
(10) בקיאות בספרות מקצועית.

4. בהוראת ההיפנוט יעסקו -
(1) במוסד מוכר - מרצים שמינה המוסד לענין זה;
(2) במכון מוכר - מורשה להיפנוט, שבהרשאה להיפנוט שלו צויינה לפי סעיף 12(ג) לחוק המטרה הנקובה בסעיף 3(א)(4) לחוק, במלים אלה: "הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה".

5. מכון מוכר ימנה אחראי להוראה (להלן - האחראי) לכל תקופת הלימודים.

6. (א) לשם אישור תלמיד היפנוט בידי המנהל, כאמור בסעיף 4(א) לחוק, יעביר האחראי למנהל 45 ימים לפני תחילת הלימודים, את רשימת המועמדים ללימודים במכון (להלן - הרשימה) בציון מספר רשיונם המקצועי, לפי הענין, ואם הם עדיין תלמידים או מתמחים כאמור בסעיף 4(ב) לחוק, את שם המוסד המוכר שבו הם לומדים או מתמחים, לפי הענין.

(ב) לא הודיע המנהל לאחראי על פסילת מועמד ברשימה עד 15 ימים לפני תמילת הלימודים, יראו את הרשימה כאילו אושר כל מועמד הרשום בה בידי המנהל, ואולם רשאי המנהל בכל עת שהלימודים מתקיימים, לבטל אישורו של תלמיד היפנוט אם ראה כי אין התלמיד ממלא אחר דרישות החוק.

(ג) ביטול אישור כאמור בתקנת משנה (ב) יהיה בכתב ויפרט את נימוקי הביטול; המנהל לא יבטל אישור אלא לאחר שניתנה לתלמיד ההיפנוט הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

7. מי שסיים לימודים, יירשם לבחינה אצל הרשם וימציא לרשם אישור מאת המוסד המוכר או המכון המוכר, לפי הענין, על נושא הלימודים שסיים, או על לימודי חו"ל שסיים, בין באישור נפרד ובין בגוף התעודה.

8.(א) את הבחינה תקיים ועדת בוחנים בת שלושה חברים מורשים להיפנוט, שאחד מהם הוא בעל הרשאה להוראת היפנוט והוא יהיה היושב-ראש, ולאחד מהם רשיון במקצוע שבו יש או עתיד להיות לנבחן רשיון.

(ב) ועדות כאמור בתקנת משנה (א) ימנה המנהל לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת.

9. הבחינות ייערכו פעמיים בשנה לפחות, במועדים ובמקומות שקבעה כל ועדת בוחנים בתיאום עם הרשם, והודעה על כך ישלח הרשם לכל מועמד לבחינה.

10. הבחינה תכלול:
(א)הצגת מקרה בכתב שיגיש הנבחן לפחות 30 ימים לפני מועד הבחינה שנקבע לפי תקנה 9.
(ב)בחינה בעל פה הקשורה לנושא שהוצג בכתב וכן שאלות בנושא היפנוט.

11. (א) עמידה בבחינה תיקבע ברוב דעות חברי הועדת הבוחנים.
(ב) ועדת הבוחנים תפרש בהחלטתה אם הנבחן עמד בבחינה או נכשל בה ולא תציין ציון.
(ג) יושב ראש הועדה יודיע לרשם ולנבחן, בכתב, את תוצאות הבחינה תוך 7 ימים לאחר הבחינה.
(ד) נבחן שלא עמד בבחינה זכאי לשוב וליהבחן במועד שתקבע ועדת הבוחנים, אך לא לפני 6 חודשים ממועד הבחינה בה נכשל.
(ה) (1) נבחן שלא עמד בבחינה החוזרת תמליץ ועדת הבוחנים בפני המנהל על אחת מאלה:
(א) מתן אפשרות לבחינה אחת נוספת וסופית;
(ב) חזרה על הלימודים, כולם או חלקם, ובחינה אחת סופית בסיומם;
(2) החלטת המנהל לפי תקנה זו תהיה סופית.

12. (א) נבחן הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבוחנים לפי תקנה 11 רשאי לערור ערר עליה, בפני המנהל, בכתב, תוך 30 ימים מתאריך ההודעה.
(ב) החלטת המנהל בערר תהא סופית.

13. מי שקיבל אישור בכתב כאמור בתקנה 11(ג) כי עמד בבחינה, והתקיימו בו שאר התנאים הנקובים בסעיף 11 לחוק, רשאי להגיש בקשה להרשאה לעסוק בהיפנוט למטרת אבחון או טיפול רפואי או למטרת אבחון או טיפול פסיכולוגי, לפי הענין.

14. מי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא רשום בפנקם;
(2) אחרי קבלת ההרשאה עסק בהיפנוט בפועל ובהיקף של ממש, במשך 5 שנים לפחות, שמתוכן:
(3) לימד לימודי היפנוט במוסד או במכון מוכר, בהדרכת מורשה להיפנוט למטרת הוראה- מדעית בתחום ההיפנוזה במשך 2 שנים לפחות, והמציא אישור מאת המדריך על התאמתו להוראה: רשאי לקבל הרשאה להיפנוט למטרת הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה, אם הגיש למנהל בקשה על כך והמנהל אישר את הבקשה.

15. תחילתן של תקנות אלה 6 חדשים מיום פרסומן (להלן - יום התחילה).

16. (א) מורשה להיפנוט שערב תחילתן של תקנות אלה התקיימו בו הוראות תקנה 3(14). במשך שנה אחת לפחות רשאי על אף הוראות תקנה 14 האחרות לקבל הרשאה להיפנוט למטרת הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה, אם תוך 6 חודשים מיום התחילה הגיש בקשה על כך למנהל והמציא אישור מאת המדריך על התאמתו להוראה.
(ב) מי שהוכיח שסיים ערב תחילתן של תקנות אלה לימודים במוסד מוכר או במכון שלפי תקנות אלה הוא מכון מוכר, זכאי לגשת לבחינה לפי תקנות אלה, אם סיים לימודים שווי ערך מבחינת נושיהם לאמור בתקנה 3, לפי הקיף שווה ערך לאמור בתקנה 2.
(ג) מי שערב תחילתן של תקנות אלה לומד לימודי היפנוט במוסד מוכר או במכון מוכר והתקיימו בו דרישות סעיף 4 לחוק רואים אותו כתלמיד היפנוט שאישר המנהל.

כ"ט בכסלו התשנ"א (16 בדצמבר 1990)

אהוד אולמרט
שר הבריאות

מדינת ישראל
פנקס המורשים להיפנוט

האגף למקצועות רפואיים משדד הבריאות
1.2.1999 ירושלים

הודעה בדבר : " תקנות השימוש בהיפנוזה ( לימודי היפנוט מוכרים והוראתם, ופרטי הבחינה וסדריה ) התשנ"ט - 1999"
1. התקנות הנ"ל פורסמו ב"רשומות"- קובץ התקנות מס' 5320 ב 3 בינואר 1991, ותחילתן 6 חודשים לאחר פירסומן, כלומר ב 3 ביולי 1991.
מתאריך זה ואילך , לא יעסוק אדם בהיפנוזה ולא יציג עצמו כעוסק בהיפנוזה אלא אם כן הוא רשום בפנקס המורשים להיפנוט ובהתאם לרישומו. לצורך הרישום בפנקס יש להגיש בקשה להרשמה לבחינה בהיפנוזה בהתאם לתקנה 7 בתקנות האמורות, והתאם להנחיות אלו.
זכאי להרשמה תושב ישראל שהוא רופא, רופא-שינייס או פסיכולוג-מומחה, בהתאם לסעיף 11 בחוק השימוש בהיפנוזה התשמ"ד - 1984.

2. המבקש להירשם לבחינה כאמור, יגיש את בקשתו ליועץ המנכ"ל לעיניני היפנוזה באגף למקצועות רפואיים בירושלים על פי הכתובת המופיעה בתחתית עמוד זה. הבקשה תתבצע באמצעות טופס הרשמה לבחינה אותו יש למלא בשני עותקים. את הטפסים יישלחו לנרשמים לביתם על פי בקשה טלפונית או בכתב. לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים :
א. תעודה המעידה על היותו תושב ישראל ;
ב. צילום של רשיון במקצועו ( רופא, רופא-שיניים, פסיכולוג-מומחה ).
ג. תעודת סיוס לימודי היפנוט ב " מוסד מוכר " ( מסגרת אונוברסיטאית בארץ, או "במכון מוכר " ( מכון פרטי בארך ללימודי היפנוט אשר הוכר ע"י משרד הבריאות ).
ד. אישורים ממוריו ומדריכיו בקורסיס להיפנווה ובהדרכות, כי טיפל בהדרכתם
בשלושה מטופלים באמצעות היפנוזה.

ההרשמה לבחינה מותנית בקבלת המלצות בכתב ממוריו ומדריכיו של הנרשם בקורסים להיפנוזה בהם למד, לגבי כשירותו לעיסוק בהיפנוט. ההמלצות יועברו ע"י המדריכים ישירות ליועץ המנכ"ל לעיניני היפנוזה האחראי על הבחינות.

מסיימי לימודי היפנוט בחו"ל יגישו בנוסף למסמכים הנ"ל, גם מסמכים רשמיים לגבי סוגו, מהותו והיקפו של המוסד/ מכוך בחו"ל.

3. מועדי הבחינות יהיו בכל שנה בשבועיים הראשונים של החודשים מאי ונובמבר.
לנרשמים אשר הרשמתם תאושר תישלח הודעה על כך לביתם, וכן לועדת הבוחנים.
ההרשמה הנה לא יאוחר מ 60 יום לפני הבחינה ( לא יאוחר מ 1 במרץ לבחינה במאי, ו 1 בספטמבר לבחינה בחודש נובמבר ).
על המועמד לשלוח לא יאוחר מ 45 יום לפני מועד הבחינה הצגת מקרה בכתב ב 4 עותקים מודפסים ליועץ המנכ"ל לעיניני היפנוזה באגף למקצועות רפואיים בירושלים על פי הכתובת המופיעה בתחתית עמוד זה, וכמובן להתייצב לבחינה בעל-פה במקום ובתאריך שהודיעו לו.

הנחיות מחייבות לכתיבת והגשת " הצגת מקרה " ניתן לקבל יחד עם טפסי ההרשמה לבחינה.

4. ניתך לרכוש את הנוסח המלא של חוק השימוש בהיפנוזה ( רשומות - ספר החוקים מס' 1120 מ 28.ביוני 1984 ) וכן של התקנות הנ"ל, בהוצאה לאור של משרד הביטחון רח' דוד אלעזר 29 הקריה תל אביב, או בירושלים רח' צלאח-א-דין 29;

5. אי-ידיעת החוק והתקנות על פיו אינה פוטרת איש מחובתו לנהוג בהתאם להם .

 

בברכה :
גבי גולן
יועץ המנכ"ל לעיניני היפנוזה
ה/ 23 ב

רח' בן-טבאי 2, ירושלים 93591 ת"ד 1176, טל: 02-6705820 פקס. 02-6790846