top of page

הנחיות לכתיבת "הצגת מקרה"

לבחינה לקבלת הרשאה לעיסוק בהיפנוזה

 

א. על "הצגת המקרה" לכלול פרטים מזהים של הנבחן: שם, מקצוע, כתובת, מקום העבודה,
8 עמודים יש להגיש בהדפסה ברווח כפול' בפונטים בגודל 12.
במהלך הכתיבה של "הצגת המקרה" יש להתייחס לרשימה הביבליוגרפית
הרלוונטית למקרה. בראשית העבודה יובא תקציר העבודה (אבסטרקט) בהיקף של 3-5 שורות.
את "הצגת המקרה" יש להגיש ב- 4 עותקים.

 

ב. להלן הסעיפים אשר אליהם יש להתייחס בהצגת המקרה :

1. סיבת ההפניה.

2. תאור המטופל: הופעתו החיצונית, התנהגותו והאינטראקציה עם המטפל.

3. אנמנזה הכוללת קורות חיים, תולדות הבעיה, ההפרעה או המחלה.

4. טיפולים קודמים.

5. תאור אישיותו של המטופל.

6. סימפטומים וסימנים.

7. אבחנה ואבחנה מבדלת.

8. תוכנית טיפול :
א) התוכנית הכללית ושילוב הטכניקות ההיפנוטיות בתוכנית.
ב) דיון בשיקולים לבחירת הטכניקות ההיפנוטיות כחלק מהתוכנית הטיפולית.
ג) סכנות, סיכונים, אינדיקציות וקונטרה – אינדיקציות לשימוש בהיפנוזה עם המטופל.
ד) היבטים חוקיים ואתיים.

9. תאור הטיפול:
א) תאור כללי של הטיפול.
ב) פרוט השימוש בהיפנוזה בטיפול, כולל: שיטות אינדוקציה, סוגסטיות, תופעות
היפנוטיות (סובייקטיביות ואובייקטיביות).
ג) תוצאות הטיפול.

10 . סיכום.

11 . רשימה ביבליוגרפית.

 

הערה: סעיף 9 הינו למעשה הסעיף המרכזי של העבודה.

לתשומת ליבכם: על פי הוראות מנכ"ל משרד הבריאות מדצמבר 1998 , ההנחיות הנ"ל הנן מחייבות.
עבודות אשר יוגשו במתכונת שונה מההנחיות לא תתקבלנה!

 

בכבוד רב,
ד"ר א. שנון
מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים
רשם ההיפנוזה.

 

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר הוודעה המייעצת לחוק ההיפנוזה בקישור הבא:

 

http://www.health.gov.il/Services/Committee/hypnosis/Pages/default2.aspx

את העבודה יש לשלוח בארבעה עותקים לכתובת הבאה: 

רחוב ירמיהו 39

ירושלים 9446724

או

ת.ד. 1176

ירושלים 9101002

(הכתובת המצויינת במקומות מסויימים ברח' בן טבאי איננה רלוונטית עוד)

 

 

 

 

bottom of page