top of page

חוק השימוש בהיפנוזה

פרק א' : פרשנות

בחוק זה -
1. "היפנוט" - פעולה או תהליך המיועדים או עשויים לגרום באמצעות סוגסטיות לשינויים במצנ תודעתו ובמודעותו של אדם אחר וכן לשינוים בגופו, בתחושותיו ברגשותיו, בחשיבתו בזכרונו או בהתנהגותו.

 

"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות ראש שירותי בריאות הנפש או רופא עובד המשרד אשר המנהל הכללי אצל לו בכתב את סמכויותיו לפי חוק זה, כולן או מקצתן.

"המשרד" - משרד הבריאות.

"הפנקס" - פנקס לרישום מורשים להיפנוט, המנוהל לפי פרק ג'.

"ועדה מייעצת" - ועדה שמונתה לפי סעיף 24.

"חוק הפסיכולוגים" - חוק הפסיכולוגים, ההשל"ז1977.

"מורשה להיפנוט" - מי שקיבל הרשאה להיפנוט לפי פרק ג' ונרשם בפנקס.

"פסיכולוג מומחה" - (1) מי שהוכר כפסיכולוג קליני, פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג חברתי-תעסוקתי או פסיכולוג שיקומי בהתאם לתקנות שהותקנו לפי סעיף 8 לחוק הפסיכולוגים.
(2) פסיכולוג בעל מומחיות בענף נוסף שנקבע כמומחיות מוכרת לפי סעיף 8 לחוק הפסיכולוגים, והשר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הכיר בו לענין חוק זה .

"פקודת הרופאים" - פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז 1976.

"פקודת רופאי השיניים" - פקודת רופאי השיניים [נוסח הדש], התשל"ט 1979.

"רופא" - רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים.

"רופא שיניים" - כמשמעותו בפקודת רופאי השיניים.

"הרשם" - מי שמונה לפי סעיף 23 להיות רשם המורשים להיפנוט, לרבות סגן הרשם.

"השר" - שר הבריאות.

 

פרק ב: עקרונות

2. (א) לא יהפנט אדם את זולתו אלא אם כן הוא מורשה להיפנוט, ולפי תנאי ההרשאה.
(ב) מישאינו מורשה להיפנוט לא יתחזה, במפורט או מכללא, כעוסק בהיפנוט או כמוכן לעסוק בהיפנוט.

3. (א) מורשה להיפנוט לא יהפנט את זולתו אלא בהתאם לחוק זה והתקנות שהותקנו ותנאים על פיו ולמטרה מן המטרות הבאות :
(1) איבחון או טיפול רפואי ;
(2) איבחון או טיפול פסיכולוגי ;
(3) מחקר מדעי ;
(4) הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה;
(5) רענון זכרון במהלך חקירה משטרתית או בטחונית.

4. (א) האיסורים האמורים בסעיפים 2 ר-3 לא יחולו על רופא, רופא שיניים,
או פסיכולוג מומחה, שהמנהל אישר שהוא תלמיד היפנוט, לגבי היפנוט הנעשה
לצרכי לימודיו ובפיקוחו האישי של מוסמך להוראת היפנוט.
(ב) ,בסעיף זה, "רופא" ו"רופא שיניים" - לרבות תלמיד בשנת לימודיו האחרונה ברפואה או ברפואת שיניים, לפי הענין, ו"פסיכולוג מומחה" - לרבות פסיכולוג בתקופת התמחותו לקבלת תואר של מומחיות מוכרת.

5. (א) לא יהפנט אדם את זולתו אלא בהסכמתו בכתב שניתנה לאחר שהוסברו לו מהות התהליך ההיפנוטי והשלכותיו האפשריות.
(ב) מי שנתן הסכמה כאמור בסעיף קטן (א) רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת לפני ביצוע ההיפנוט.
(ג) הסכמה להיפנוט של עצור או אסיר לא תינתן אלא בנוכחות עורך דינו או משפטאי שהעמיד לו משרד המשפטים בהסכמתו.

6. (א) מורשה להיפנוט לא יהפנט קטין, חולה נפש או פסול דין אלא למטרה של איבחון או טיפול רפואי או פסיכולוגי.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ניתן להפנט קטין למטרת רענון זכרון במהלך חקירה משטרתית או בטחונית אם בא על כך אישור מאת היעוץ המשפטי לממשלה.

7. לא יהפנט מורשה להיפנוט את זולתו למטרת איבחון או טיפול רפואי או פסיכולוגי, אלא כפעולה נלווית לפעולתו המקצועית כרופא, רופא שיניים או
פסיכולוג מומחה, ולפי החלטתו שנרשמה.

8. לא יהפנט מורשה להיפנוט את זולתו למטרת מחקר מדעי אלא לאחר אישור המחקר בידי הוועדה המייעצת, ועל פי הרשאת המנהל בכתב.

9. (א) היפנוט אדם למטרת רענון הזכרון במהלך חקירה משטרתית או בטחונית (להלן - היפנוט בחקירה) לא ייעשה אלא על פי החלטה של ועדה מיוחדת לענין זה.
(ב) היפנוט בחקירה לא ייעשה אלא בידי מורשה להיפנוט שהוא רופא מומחה בפסיכיאטריה או פסיכולוג קליני.
(ג) חשוד בביצוע עבירה לא יהופנט בחקירה; אולם ניתן להפנטו למטרת רענון זכרונו אם ביקש זאת בכתב במטרה להוכיח את חפותו, והבקשה וההיפנוט בחקירה נעשו בנוכחות עורך דינו.
(ד) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע להיפנוט בחקירה, לרבות בדבר מינוי ועדות כאמור בסעיף קטן (א), הרכבן, דרכי עבודתן ושיקוליהן, הקלטה או הסרטה של מהלך ההיפנוט בחקירה, השאלות שניתן לשאול והאנשים הרשאים להיות נוכחים.
(ה) דברים שאמר אדם במהלך היפנוט בחקירה לא ישמשו ראיה נגדר בכל הליך שהוא.
(ו) אין בהוראות סעיף זה כדי לשנות מדיני הראיות.

10. הטוען שניתנו הסכמה, אישור, הרשאה או החלטה לפי סעיפים 5, 6(ב), 7, 8 או -9 עליו הראיה.

 

פרק ג' : הרשאה להיפנוט ורישום בפנקס

11. זכאי לקבל הרשאה להיפנוט מי שנתקיימו בו אלה :
(1) הוא תושב ישראל ;
(2) הוא רופא, רופא שיניים או פסיכולוג מומחה ;
(3) הוא סיים לימודי היפנוט מוכרים ועמד בבחינות שהמנהל הכיר בהן.

12. (א) המבקש הרשאה להיפנוט יגיש בקשה לרשם.

(ב) החליט הרשם כי נתמלאו במבקש תנאי הזכאות לקבלת הרשאה להיפנוט, יתן לו הרשאה וירשום אותו בפנקס.

(ג) בהרשאה יצויינו המטרות, מבין המטרות המפורטות בסעיף 3 שלשמן רשאי מקבל ההרשאה להפנט, בהתאם לכשירויותיו של המבקש, ויכול שההרשאה תהיה מותנית בתנאים; מטרות ותנאים כאמור יירשמו בפנקס.

(ד) החליט הרשם לדחות בקשה למתן הרשאה, או להגביל או להתנות את .ההרשאה, ימסור למבקש הודעה על כך ; לא יחליט הרשם כאמור אלא אם כן ניתנה למבקש הזדמנות לטעון טענותיו.

13. (א) המנהל רשאי להורות לעכב מתן הרשאה למבקש אף אם נתמלאו לגביו התנאים האמורים בסעיף 11, אם היה למנהל יסוד סביר לחשד שהמבקש גרם ברשלנותו למותו של מי שנזקק לשרותיו או לפגיעה חמורה בו.
(ב) עיכוב כאמור יהיה לתקופה של עד 3 חודשים; ננקטו נגד המבקש הליכים משפטיים בקשר לחשד כאמור, יהא המנהל רשאי לעכב את מתן ההרשאה עד תום ההליכים.
(ג) לא יורה המנהל על עיכוב אלא אם כן ניתנה למבקש הזדמנות לטעון טענותיו.

14. (א) מבקש רשאי לערער לפני בית המשפט המחוזי -
(1) על החלטה הרשם לדחות את בקשתו או להגביל או להתנות את הרשאתו;
(2) על הוראת המנל לעכב מתן הרשאה.
(ב) שר הסמבפטים יקבע בתקנות סדרי דין דצראות בכל הנוגע לערעור לפי סעיף וה.

15. (א) הרשם ינהל את הפנקס ; פרטי הרישום בפנקס ייקבעו בתקנות.
(ב) מורשה להיפנוט חייב להודיע לרשם תוך שלושים ימים על כל שינוי שחל לגביו בפרטי הרישום, והוא חייב לתת לרשם לפי דרישתו כל ידיעה אחרת
לענין הרישום בפנקס.

16. (א) מררשה להיפנוט שבוטל או דותלה רשיון רופא או רופא השיניים שלו לפי פקודת הרופאים או פקודת רופאי השיניים, או שבוטל או הותלה רישומו
כפסיכולוג בפנקס הפסיכולוגים, הרשאתו להיפנט תבוטל או תותלה, לפי הענין, והדבר יירשם בפנקס.
(ב) בוטלה או הותלתה הרשאתו של מורשה להיפנוט בעקבות הליכי משמעת לפי פרק ד' - ירשם הרשם את הדבר בפנקס.
(ג) הרשם יבטל את הרשאתו של מורשה להיפנוט וימחוק את שמו מן הפנקס, אם ביקשו המורשה.

17. (א) על אף האמור בסעיף 2 (א) רשאי המנל לפי שיקול דעתו לתת היתר
מוגבל להפנט לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בסעיף 3, למי שאינו תושב ישראל ואינו רשום בפנקס, אם הוא בעל השכלה אקדמית ברפואה או ברפואת שיניים או בעל מומחיות פסיכולוגיה שהיא, לדעת המנהל, שוות ערך למומחיות הנדרשת לפי חוק זה.
(ב) היתר מוגבל יהיה לתקופה שלא תעלה בכל פעם על ששה חודשים, ובתנאים שיקבע המנהל.
(ג) המנהל רשאי לפי שיקול דעתו להתנות מתן היתר מוגבל בסיום לימודי היפנוט או עמידה בבחינות או בשניהם.

 

פרק ד': אמצעי משמעת

18. מורשה להיפנות אשם בעבירת משמעת באחת מאלה:
(1) התנהג בדרך שאינה הולמת מורשה להיפנוט;
(2) השיג את הרשאתו במצב שוא;
(3) גילה חוסר יכולת, חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידו כמורשה להיפנוט;
(4) הפר הוראה של חוק זה או תקנות לפיו;
(5) הורשע בעבירה שיש בה כדי להראות שהוא חסר האחריות הדרושה ממורשה להיפנוט.

19. (א) השר רשאי לבטל הרשאתו של מורשה להיפנוט שהוא רופא או רופא שיניים (להלן - הנקבל), להורות שהרשאתו תותלה לתקופה שיקבע ושלא תעלה על חמש שנים, או לתת נזיפה או התראה, אם ראה, על יסוד קובלנה בכתב של המנהל או של אדם שנפגע, כי הנקבל עבר עבירת משמעת.
(ב) לא יורה השר כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם כן ניתנה לנקבל הזדמנות להגיש הגנתו בכתב ולטעון טענותיו לפני ועדת משמעת, ובהתחשב בהמלצתה.
(ג) (1) לגבי נקבל שהוא רופא תהיה ועדת המשמעת ועדה שמינה 'השר לפי סעיף 44 לפקודת הרופאים, ובלבד שאחד מחברי הועדה יהיה רופא מורשה להיפנוט שאינו עובד המשרד, ויחולו הוראות סעיפים 44 עד 47 הרופאים בשינויים המחוייבים ;
(2) לגבי נקבל שהוא רופא שיניים תהיה ועדת המשמעת ועדה שמינה השר לפי סעיף 4 לפקודת רופאי השיניים, ובלבד שאחד מחברי הועדה יהיה רופא :שיניים מורשה להיפנוט שאינו עובד המשרד, ויחולו הוראות סעיפים 47 עד 51 לפקודת רופאי השיניים בשינויים המחוייבים.
(ד) בוטלה הרשאתו של מורשה להיפנוט על פי בקשתו לאחר שהוגשה קובלנה נגדו לשר, רשאי השר לקבוע, לפי המלצת ועדת משמעת, שדינו של הביטול כביטול הרשאתו של הנקבל לפי סעיף קטן (א).

20. (א) מורשה להיפנוט שהוא פסיכולוג מומחה שעבר עבירת משמעת יראו אותו פסיכולוג ובלבד שאחד מחברי ועדת המשמעת שתדון בענינו יהיה פסיכולוג מומחה מורשה להיפנוט שאינו עובד המשרד.
(ב) לועדת משמעת ההא גם הסמכות לבטל 'הרשאה להיפנוט שניתנה לפסיכולוג מומחה או להורות שההרשאה תותלה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים חידוש הרשאה.

21. (א) גוטלה הרשאה של מורשה להיפנוט לפי פרק זה, לא תידון בקשתו לחידושה אלא לאחר תום שבע שנים ממתן החלטה על כך או לאחר תקופה קצרה מזו שהסכים לה השר בהמלצת ועדת המשמעת.
(ב) לא תחודש הרשאה אלא אם כן הוכיח המבקש קיום נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

22. הוראות פרק זה באות להוסיף על הסמכויות, הזכויות והחובות שעל פי פקודת הרופאים, פקודת רופאי השיניים וחוק הפסיכולוגים, ולא לגרוע מהם.

 

פרק ה': הוראות שונות

23. (א) השר ימנה רופא עובד המשרד להיות רשם מורשים להיפנוט, ורשאי השר למנות סגן רשם.
(ב) הודעה על מינוי הרשם וסגנו תפורסם ברשומות.

24. (א) השר ימנה ועדה מייעצת שמספר חבריה לא יפחת מחמישה ולא יעלה על שבעה; יושב ראש הועדה יהיה המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד שהוא ימנה.
(ב) שלושה מחברי הועדה ימונו מתוך רשימות שיגישו לשר המועצה המדעית של הסתדרות הרפואית בישראל, המועצה המדעית של הסתדרות לרפואת שיניים בישראל ומועצת הפסיכולוגים, אחד מכל רשימה.
(ג) שלושה לפחות מחברי הועדה יהיו מורשים להיפנוט.
(ד) תקופת כהונתו של חבר הועדה תהיה שלוש שנים מיום מינויו, ומותר לחזור ולמנותו ; הודעה על מינוי חבר הועדה תפורסם ברשומות.
(ה) שלושה מחברי הועדה יהיו מניו חוקי לישיבותיה.
(ו) הועדה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה במידה שלא נקבעו לפי חוק זה.

25. (א) מידע על אדם שהגיע למורשה להיפנוט מעיסוקו המקצועי או בעקבותיו, סודיות חובה עליו לשמרו בסוד ואינו רשאי לגלותו אלא באחת מנסיבות אלה :
(1) גילוי המידע דרוש לדעתו לשם טיפול באותו אדם ;
(2) קיימת חובה או רשות בחוק לגלות את המידע;
(3) האדם שעלת המידע הסכים בכתב לגילוי, וכל עוד לא ביטל בכתב את הסכמתו האמורה.
(ב) הוראות סעיף זה חלות גם על מי שקיבל מידע כאמור ממורשה להיפנוט.
(ג) לענין סעיף זה -
(1) "מידע"-לרבות תעודה המכילה ידיעה ;
(2) אין נפקא מינה אם המידע נוגע למי שבטיפולו של המורשה להיפנוט או
לאדם אחר.

26. (א) מורשה להיפנוט ימסור למי שהוא היפנט, לפי בקשתו, את עיקרי הדברים שאמר במהלך ההיפנוט, ואם ההיפנוט הוקלט או הוסרט יאפשר לו את שמיעת ההקלטה או צפיה בסרט או העתקתם.
(ב) סבר המורשה להיפנוט כי הדבר עלול להזיק לבריאותו של המבקש, לא ימסור לו את המידע, ההקלטה או ההסרטה, אלא ימסרם לרופאו של המבקש או לפסיכולוג מומחה מטעמו אשר יחליט אם להעבירם, כולם או מקצתם, למבקש.

27. (א) מי שעשה אחת מאלה, דינו -מאסר שנה:
(1) עבר על הוראות פרק ב' למעט סעיף 2(ב) ;
(2) הפר את חובת הסודיות לפי סעיף .25
(ב) מי שעבר על הוראות סעיף 2(ב) או 15(ב), דינו - קנס.

28. השר יקבע לאהר התייעצות בועדה המייעצת תקנות בדבר -
(1) לימודי היפנוט מוכרים והוראתם ;
(2) פרטי הבחינות וסדריהן ;
3) כללים לאישור מחקרים ועריכתם ;
(4) כללים בדבר היפנוט של קטינים, חולי נפש ופסולי דין, למטרות ובמקרים המותרים לפי סעיף (5) כללים להיפנוט במסגרת הוראה מדעית בתחום ההיפנוזה.

29. השר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע. אגרות שישולמו בעד בחינות ובעד הרשאה להיפנוט ואגרות שנתיות שישלם מורשה להיפנוט.

30. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

31. (א) פסיכולוג כמשמעותו בחוק הפסיכולוגים שעסק בהיפמט בחקירה במשך שנה לפחות בתכוף לפני תחילתו של חוק זה במסגרת עבודתו במשטרת ישראל, לא תחול לגביו הוראת סעיף 9(ב).
(ב) בעל תואר בוגר בפסיכולוגיה שניתן מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל שעסק בהיפנוט בחקירה במשך שנה לפחות בתכוף לפני תחילתו של חוק זה במסגרת עבודתו במשטרת ישראל, לא תחול לגביו הוראת סעיף 9(ב) במשך שלוש שנים מתחילתו של חוק זה, הכלבד שהיפנוט בחקירה שהוא יבצע יהיה בפיקוחו של מורשה להיפנרט שהוא רופא מומחה בפסיכיאטריה או פסיכולוג קליני ; נרשם אדם כאמור בפנקס הפסיכולוגים תוך שלוש השנים האמורות, יחול עליו סעיף קטן (א).
(ג) ראה המנהל כי נתמלאו לגבי אדם התנאים האמורים בסעיפים קטנים (א) או (ב) יורה לרשום אותו בפנקס בצין ההגבלות החלות עליו 

32. (א) תחילתו של חוק זה שלושה חדשים מיום פרסומו.

(ב) על אף האמור בסעיף 24(ד), המינוי הראשון של חברי הועדה המייעצת יהיה לתקופה של שנה ולא יחול התנאי האמור בסעיף 24(ג), ובלבד ששלושה מחבריה עסקו בהיפנוט בפועל ובהיקף של ממש תקופה של חמש שנים לפחות.
(ג) תוך שנתיים מיום פרסומו של חוק זה, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו ובאישור הועדה המייעצת, לפטור מהדרישות האמורות בסעיף 3(11) מבקש שעסק בהיפנוט בפועל ובהיקף של ממש במשך תקופה של חמש שנים לפחות.

33. חוק זה יפורסם תוך עשרים ימים מיום קבלתו בכנסת.

חיים הרצוג - נשיא המדינה
יצחק שמיר - ראש הממשלה
אליעזר שוסטק - שר הבריאות

---------------------------------------------------------------
* נתקבל בכנסת ביום י-ג בסיון התשמ"ד (13 ביוני 1984) ; הנעת החוק ודברי
הסבר פורסמו בה"ח 1538, התשמ"א, עמ' 371.
1 ס"ח התשל"ז, עמ' 158.
2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.
3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 614.

 

bottom of page